Algemene Voorwaarden SelektplanT
 
Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 april 2016.
 
Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - De prijs
Artikel   8 - Conformiteit en garantie
Artikel   9 - Uitvoering van een koopovereenkomst
Artikel 10 - Afwijking van de normale gang van zaken
Artikel 11 - Klachtenregeling
Artikel 12 - Privacy beleid
Artikel 13 - Toepasselijk recht
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

·         Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een koopovereenkomst aangaat met (een product koopt van) SelektplanT;

·         Dag: kalenderdag;

·         Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van een koopovereenkomst met SelektplanT;

·         SelektplanT: de onderneming, geïdentificeerd in artikel 2, die producten aanbiedt in zijn webshop, op initiatief van een consument een koopovereenkomst sluit met die consument en zorgt voor a

·         Webshop: de site op het internet met de virtuele winkel van SelektplanT, inclusief de mogelijkheid van toegang daartoe via internet voor de consument om in deze winkel de aangeboden producten te kopen.

·         Algemene Voorwaarden (AV): de onderhavige Algemene Voorwaarden van SelektplanT.

 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Plantselekt / Handelsnaam SelektplanT
Oosteinderweg 355
1432 AX Aalsmeer
Tel: 06-36228528 / 0297-363655
E-mail: verkoop@selektplant.nl
KvK: 34228669
Btw: NL814896315B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SelektplanT, op elke koopovereenkomst tussen SelektplanT en consument en op de uitvoering van die koopovereenkomst door SelektplanT.

2.     De tekst van deze voorwaarden is opgenomen in de webshop en toegankelijk voor de consument, die de tekst op eenvoudige wijze voor eigen gebruik kan kopiëren.

3.     Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven koopovereenkomsten en deze voorwaarden voor het overige in stand en zullen de betreffende bepalingen onverwijld vervangen worden door bepalingen die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderen.

4.     Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

5.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

 
Artikel 4 - Het aanbod

1.Het aanbod in de webshop wordt bepaald en onderhouden door SelektplanT.

2.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.     Het aanbod bevat een volledige en juiste omschrijving van de producten, die voldoende is gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SelektplanT niet.

4.     Aangezien het aanbod levende waar betreft, zijn alle afbeeldingen en specificaties van het aanbod indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.     Deze voorwaarden, de in de webshop beschreven werkwijze plus de specificatie van elk aanbod bevatten samen zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·         de prijs inclusief belastingen;

·         de eventuele kosten van verzending;

·         de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·         het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·         de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·         de wijze waarop de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en door de consument te raadplegen is;

·         de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst corrigeren;

 
Artikel 5 - De koopovereenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, m.n. betaling.

2.     Na totstandkoming van de koopovereenkomst stuurt SelektplanT de consument onverwijld langs elektronische weg een bevestiging van de overeenkomst. Zolang deze niet door SelektplanT is verstuurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     SelektplanT treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving en faciliteit voor elektronisch betalen.

4.     SelektplanT kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SelektplanT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is SelektplanT gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     Elke koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6.     SelektplanT verstrekt op haar website alle informatie, die voor de consument van belang is in het kader van een koopovereenkomst. Deze informatie is op eenvoudige wijze voor eigen gebruik te kopiëren en bevat zaken zoals:

·         alle contactmogelijkheden voor het indienen van klachten;

·         de mate waarin herroepingsrecht van toepassing is en de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument er gebruik van kan maken;

·         informatie over garantie en bestaande service na aankoop;

·         het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 
Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.     Aangezien het aanbod van SelektplanT levende waar betreft, zijn aankopen uit haar webshop uitgesloten van een herroepingsrecht.

 
Artikel 7 - De prijs

1.     De geldigheidsduur van het aanbod en de daarin genoemde prijzen is gelijk aan de publicatie ervan in de webshop. Door consument bewaarde kopieën moeten worden beschouwd als nietig.

2.     De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van evidente druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is SelektplanT niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 
Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1.     SelektplanT staat ervoor garant dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties met inachtneming van het vermelde in artikel 4 lid 4, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Deze door SelektplanT verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SelektplanT kan doen gelden.

3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen één dag na levering schriftelijk aan SelektplanT te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.     De garantie geldt niet indien:

·         het geleverde product zelf op enigerlei wijze is bewerkt (bv ompotten);

·         het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins niet op de voor het product geëigende wijze is verzorgd;

·         een eventuele ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 
Artikel 9 - Uitvoering van een koopovereenkomst

1.     SelektplanT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van een koopovereenkomst.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SelektplanT kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal SelektplanT geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht, uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding

4.     Levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal SelektplanT het bedrag, dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

<p class="MsoNormal" style="margin-le